AKO NA TO

HRAJTE KDEKOĽVEK,
AJ Z MOBILU

HRAJ ZODPOVEDNE

Pre získanie bonusu je potrebné urobiť vklad v hodnote aspoň 10 eur. Hodnota bonusu je rovnaká ako hodnota vkladu, maximálne však 200 eur. Hodnotu bonusu je potrebné prestávkovať 20-krát v priebehu 30 dní od pripísania bonusu. Stolové hry prispievajú do podmienky prestávkovania menej ako hry na hracích automatoch. Bonus 100 spinov na hry Kajot je taktiež pripísaný na účet po prvom vklade, celková hodnota spinov je 10 eur. Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Plné znenie pravidiel a podmienok sa zobrazí kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo „Pravidlá a podmienky“.

Pravidlá a podmienky

PRAVIDLÁ NA ZÍSKANIE VSTUPNÉHO BONUSU AŽ 200 EUR A 100 SPINOV DO FORTUNA CASINA

 1. Vstupný bonus do FORTUNA CASINO získa hráč, ktorý splní všetky podmienky na získanie bonusu za prvý vklad do FORTUNA CASINO (ďalej len „Bonus“), uvedené v týchto pravidlách na získanie vstupného bonusu do FORTUNA CASINO (ďalej len „Pravidlá“) stanovených spoločnosťou FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, Bratislava, PSČ 851 01, IČO: 00684881, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 123/B (ďalej len „spoločnosť FORTUNA“).
 2. Na získanie Bonusu je nutné, aby hráč bol oprávnený zúčastniť sa internetových hier v internetovom kasíne (ďalej len spoločne ako „kasínové hry“) podľa pravidiel stanovených v príslušnom hernom pláne (ďalej len „Herný plán“) a ďalej splnil podmienky stanovené v týchto Pravidlách. FORTUNA CASINO sa vzťahuje na prevádzkovanie kasínových hier, ktoré prevádzkuje spoločnosť FORTUNA.
 3. Výška Bonusu zodpovedá 100% výške prvého vkladu, t. j. prvého prevodu finančných prostriedkov, ktoré hráč prevedie na svoj hráčsky účet (ďalej len „Prvý vklad“), pričom maximálna výška Bonusu predstavuje 200,- Eur (slovom: dvesto eur). Prvým vkladom sa rozumie prvý prevod finančných prostriedkov na hráčsky účet po úspešnej registrácii v spoločnosti FORTUNA v lehote platnosti tohto Bonusu.
 4. Na získanie Bonusu je hráč povinný prijať ustanovenia týchto Pravidiel, a to prostredníctvom príslušnej funkcionality na ifortuna.sk, prostredníctvom ktorej sa účastní kasínových hier prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA. Pre získanie Bonusu je hráč povinný previesť Prvý vklad na hráčsky účet do 15 dní od registrácie, v hodnote minimálne 10,- Eur (slovom: desať eur), v opačnom prípade možnosť na Bonus zaniká. Ak hráč Bonus neodmietne, Bonus bude hráčovi pripísaný na hráčsky účet automaticky potom, čo hráč splní podmienky na jeho získanie. Ponuku na bonus je potrebné akceptovať najneskôr do 15 dní.
 5. Na výber peňažnej čiastky zodpovedajúcej výške Bonusu z hráčskeho účtu je nutné, aby hráč uzavrel stávky na kasínové hry prevádzkované spoločnosťou FORTUNA v minimálnej výške, ktorá sa rovná výške získaného bonusu vynásobeného koeficientom 20, a to v lehote 30 dní odo dňa pripísania Bonusu, avšak iba za predpokladu, že na hráčskom účte hráča budú po splnení uvedených podmienok finančné prostriedky vo výške Bonusu k dispozícií. Prostriedky z vkladu, ktoré prevýšia sumu vstupného bonusu (max. 200,- Eur; slovom: dvesto eur), môžu byť vybrané podľa uváženia hráča bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na „disponibilnom zostatku“, odkiaľ ich hráč môže vybrať.
 6. Na účely splnenia podmienok uzatvorenia stávok v hodnote stanovenej v článku 5. týchto Pravidiel sa výška stávky na hracie automaty započítava zo 100%, na kartové hry z 10%, na rulety z 20%. Pokiaľ hráč napríklad uzavrie stávku na kartovej hre vo výške 10,- Eur (slovom: desať eur), budú na účely uzatvorenia stávok podľa týchto Pravidiel započítané 1,- Eur (slovom: jedno euro).
 7. Do momentu splnenia podmienok uzatvárania stávok na kasínové hry prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA vo výške stanovenej v článku 5. týchto Pravidiel dôjde k dočasnému obmedzeniu hráča pri zaobchádzaní s jeho zostatkom na hráčskom účte, ktoré sa bude riadiť nasledujúcimi pravidlami:
 8. Pokiaľ zostatok na hráčskom účte bude vyšší ako 0,19 Eur (slovom: desať centov) a hráč neuzavrie stávky vo výške stanovenej v týchto Pravidlách, je hráč oprávnený previesť zostatok z hráčskeho účtu len vo výške, ktorá je na hráčskom účte označená ako „Hotovostný Zostatok“;
 9. Potvrdením voľby hráča na prevod podľa bodu a) stráca hráč nárok na finančné prostriedky, ktoré sú na hráčskom účte označené ako „Bonusový Zostatok“ (t.j. Bonus a všetky výhry hráča zo stávok uzavretých na kasínové hry prevádzkovaných spoločnosťou FORTUNA počas plnenia podmienok na získanie Bonusu).
 10. Ak bude kedykoľvek v období stanovenom na uzavretie stávok podľa článku 5. týchto Pravidiel celkový zostatok na hráčskom účte hráča menej ako 0,19 Eur (slovom: desať centov), dôjde k zrušeniu Bonusu. hráč je naďalej oprávnený prevádzať a vyberať z hráčskeho účtu peňažné prostriedky podľa svojej vôle, vždy však v súlade s Herným plánom a príslušnými právnymi predpismi. Povinnosť hráča uzatvoriť stávky v stanovenej výške taktiež zaniká uplynutím doby stanovenej na uzatvorenie stávok podľa článku 5. týchto Pravidiel.
 11. V prípade, že Bonus bude hráčovi pripísaný na tzv. dočasný hráčky účet a hráč nesplní všetky podmienky na dokončenie registrácie v spoločnosti FORTUNA tak, aby v stanovenej lehote došlo k zmene dočasného hráčskeho účtu na hráčsky účet, bude výška Bonusu, resp. „Bonusového zostatku odpočítaná z hráčskeho účtu. V prípade, že by aktuálny zostatok hráčskeho účtu bol menej ako výška Bonusu, resp. Bonusového zostatku, bude z hráčskeho účtu odpočítaný iba aktuálny zostatok. Dočasný hráčsky účet je účet, ktorý nesplnil všetky podmienky na dokončenie registrácie v spoločnosti FORTUNA. Na tomto účte hráč nie je oprávnený vykonávať stávky na Casinové hry, ani iné činnosti spojené s hraním s výnimkou vkladu peňažných prostriedkov.
 12. Pri uzatváraní stávok sú najprv použité peniaze, ktoré hráč previedol na hráčsky účet a následne sú použité peniaze, ktoré hráč získal ako Bonus.
 13. Ak hráč využil v rámci FORTUNA CASINO viac rôznych bonusov, podmienky pre jednotlivé bonusy sa plnia postupne tak, že najprv sa plnia podmienky bonusu, ktorý bol aktivovaný najskôr; tým však nie je ovplyvnená lehota na splnenie podmienok pre jednotlivé bonusy, stanovená v príslušných pravidlách. Nesplnenie podmienok na získanie niektorého z bonusov nemá vplyv na získanie iného bonusu, ak budú podmienky na získanie takého bonusu splnené.
 14. Lehoty stanovené v týchto Pravidlách na získanie Bonusu, resp. plnenie podmienok Bonusu, sa počítajú od momentu úhrady Prvého vkladu a pripísania Bonusu.
 15. Bonus je určený iba amatérskym hráčom a je viazaný na jednu osobu, emailovú adresu, telefónne číslo, číslo príslušnej platobnej metódy (napr. Platobnej karty), IP adresu a MAC adresu hráča.
 16. V prípade podozrenia zo zneužitia Bonusu si spoločnosť FORTUNA vyhradzuje právo Bonus odobrať, rovnako ako prípadné súvisiace výhry (všetko evidované ako „Bonusový Zostatok“), to všetko v závislosti od rozhodnutia spoločnosti FORTUNA.
 17. Spoločnosť FORTUNA si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť a/alebo Bonus bez náhrady zrušiť. Na získanie Bonusu neexistuje právny nárok.
 18. Na ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú regulované v týchto Pravidlách, primerane platí príslušný Herný plán. V prípade rozporu medzi týmito Pravidlami a Herným plánom majú prednosť ustanovenia príslušného Herného plánu.
 19. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26. 8. 2021.